Návrh a instalace

Řešení zabezpečení objektu vychází vždy z požadavku zákazníka dle předem stanovených bezpečnostních rizik a v souladu s platnou legislativou. Způsob řešení a rozsah systému EZS si může stanovit zákazník sám dle svého uvážení ve spolupráci s našimi doporučeními, které vychází ze znalostí a zkušeností z mnohaleté praxe. Systém EPS je vždy vázán na požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) a musí dodržet minimální rozsah stanovený PBŘ. Pouze v případě, kde PBŘ není vyžadováno, si může zákazník rozsah a způsob řešení EPS určit dle vlastního uvážení. Přístupový systém je navrhován s ohledem na vnitropodnikovou logiku oblastí s omezeným přístupem a zákazník si stanoví kromě jednotlivých oblastí také individuální přístupová oprávnění pro jednotlivé uživatele.

Návrh a instalace EZS

Pro správně navržený EZS je nezbytně nutná návštěva daného objektu.

Systém EZS obsahuje jednotlivá čidla, sirény, magnetické kontakty a např. infrazávory. Všechny tyto prvky je třeba navrhnout a instalovat tak, aby s co nejvyšší účinností detekovaly případné pokusy o narušení a zároveň aby nedocházelo k falešným poplachům. Návrh tedy musí brát v úvahu kromě všech hrozících rizik i všechny možnosti nechtěného narušení například od zvěře nebo náhodného kolemjdoucího za oplocením objektu.

Vlastní instalace jednotlivých prvků systému probíhá ve venkovních prostorech přímo na fasádu objektu, pomocí konzole na sloupy nebo na oplocení. Ve vnitřních prostorech se jednotlivé prvky instalují přímo na zdi nebo stropy. Na okna a dveře se pak umísťují nejčastěji magnetické kontakty. Všechny prvky se následně připojí pomocí strukturované kabeláže do ústředny, která řídí chod celého systému a vyhodnocuje podněty z jednotlivých prvků. Instalované prvky jsou navíc seskupeny do několika okruhů podle jednotlivých částí objektu, aby bylo možné aktivovat a deaktivovat zabezpečení právě v té části objektu, která to vyžaduje. Na základě rozdělení jednotlivých částí objektu je nutné vhodně zvolit také instalaci ovládacích prvků systému jako jsou klávesnice nebo čtečky identifikačních prvků.

Návrh a instalace přístupového systému

Instalace přístupového systému zasahuje do konstrukce dveří, proto je vhodné jeho návrh připravit už v rámci projektové dokumentace stavby objektu, případně v rámci jeho rekonstrukce. Návrh přístupového systému vychází z charakteru stavby a způsobu jeho využití.

V rámci samotné instalace je třeba propojit strukturovanou kabeláží řídící jednotky s dveřními zámky a čtečkami bezkontaktních identifikačních prvků. Řídící jednotka je kabeláží propojena také s počítačem, ve kterém je nainstalován obslužným program a uložena centrální databáze přístupových práv. Odtud si řídící jednotka načítá přístupová oprávnění nastavená jednotlivým uživatelům.

Návrh a instalace EPS

Rozsah systémů EPS vychází z požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby. Tyto požadavky musí být v plném rozsahu dodrženy. Na přání zákazníka pak může být systém EPS rozšířen nad rámec vyžadovaný požárně bezpečnostním řešením.

Jednotlivé prvky EPS jsou rozděleny dle stanovených požárních úseků do logických skupin.

Pro připojení jednotlivých prvků EPS je nutné použít požárně odolné kabelové trasy, ať už se jedná o žáruvzdorné kabely, trubky nebo kabelové žlaby. Jednotlivé trasy musí splňovat normy požární odolnosti dle požárních úseků stanovených požárně bezpečnostním řešením.

Ukázka způsobu zapojení přístupového systému.
Schéma zapojení přístupového systému

Propojení jednotlivých systémů

Všechny výše zmíněné systémy můžeme propojit mezi sebou do komplexního řešení ochrany objektu. Dále můžeme tyto systémy propojit s kamerovým systémem. Kamerový systém může poskytnout např. vizuální kontrolu poplachu z čidla EZS nebo řízení vjezdu vozidel do areálu na základě automatického rozpoznání SPZ.

Pokud máte zájem o návrh některého ze zabezpečovacích systémů, napište nám. Do zprávy prosím uveďte, o který ze systémů máte zájem, očekávaný rozsah systému a případný termín realizace zakázky.

[contact-form-7 id=“626″]