EPS - Elektronická požární signalizace

EPS – Elektronická požární signalizace je soubor technických zařízení, který nepřetržitě monitoruje a vyhodnocuje požární situaci v objektu. Včasnou a správnou detekcí a následnou signalizací nebezpečí požáru chrání majetek i lidské životy před nenahraditelnými ztrátami.

Elektronická požární signalizace se skládá z ústředny, případně několika ústředen, z potřebného množství různých typů detektorů, hlásičů, ať už samočinných, nebo tlačítkových, požárních majáků, sirén a dalších doplňkových prvků. Základní jednotkou a zároveň mozkem každé EPS je ústředna, která nepřetržitě monitoruje činnost všech instalovaných prvků a vyhodnocuje stav celého systému.

Základními projevy požáru jsou teplota, světlo, zplodiny hoření, kouř. Projevy požáru indikují kvalitní detektory a signál přenesou do ústředny. Kvalitní požární čidlo musí spolehlivě vyhlásit poplach v nejranějším stadiu vzniku požáru. Pokud je instalován adresovatelný systém EPS, ústředna rozpozná, který detektor projevy požáru zachytil, a přesně lokalizuje místo vzniku požáru. V minulosti byly instalovány neadresovatelné systémy bez přesné lokalizace, ale i ty poplach spolehlivě vyhlásí. Signalizaci nebezpečí požáru je možné aktivovat také tísňovým požárním tlačítkem, a to osobou, která se přímo účastní požární situace.

Při vzniku požáru jsou kabelové rozvody vystaveny vysoké zátěži, a proto jsou ovládaná a návazná zařízení EPS propojeny kabely s požární odolností, které splňují požadavky dané platnými normami a vyhláškami. Požární odolnost nosných kabelových systémů je 30 minut. Díky této odolnosti zajistí při vzniku požáru dodávku elektrické energie pro únikové a zásahové cesty. Zaručí funkčnost návazných zařízení, které při požáru zajistí bezpečnou evakuaci osob z objektu, to jsou například požární sirény, přídržné magnety dveří, jednotky ovládání vzduchotechniky, odvětrání únikových cest, obslužné tablo a umožní přístup zasahujícímu hasičskému záchrannému sboru.

Bee doo sestava
Sestava prvků pro instalaci EPS

Bezdrátový systém

Existuje také varianta bezdrátového systému EPS. Výhodou bezdrátového systému je možnost instalace v objektech, ve kterých není možné realizovat kabeláž, to jsou památky, chráněné budovy, kostely, muzea a tam, kde je nutné EPS instalovat dodatečně.

Evakuační rozhlas EVR

Součástí EPS může být evakuační rozhlas (EVR). Instaluje se v objektech s velkým shromaždištěm lidí, jako jsou obchodní centra, kina, ubytovací zařízení, domovy pro seniory a potřeba jeho instalace vyplývá opět z požárně bezpečnostního řešení stavby. Napojuje se na výstup elektrické požární signalizace, kdy se při vzniku požáru v objektu opakuje hlášení o nutné evakuaci osob. Do evakuačního rozhlasu se může připojit pověřená osoba, která rozhlasem řídí evakuaci osob z objektu zasaženého požárem.

Instalace

Nutnost instalace EPS v objektu vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ). PBŘ vypracuje specializovaná společnost, která při zpracování řešení vychází z charakteru stavby a způsobu jejího využití. Následně musí řešení schválit stavební úřad a hasič preventista.

Požárně bezpečnostní řešení stavby také stanoví nutnost napojení EPS na pult centrální ochrany (PCO), a to přímo na pult centrální ochrany hasičského záchranného sboru, nebo na PCOpult centrální ochrany bezpečnostní agentury s nepřetržitou službou. Platná norma říká, že EPS musí být napojeno na místo s trvalou obsluhou, nebo v objektu musí být zachována trvalá obsluha dvou osob po 24 hodin denně, to může být například domov pro seniory.

Provoz EPS

EPS může být instalována jako samostatný funkční celek, nebo je možné ji propojit s elektronickým zabezpečovacím systémem (EZS). Pro její spolehlivý a bezchybný provoz je platnou normou  stanoveno provádění pravidelných funkčních zkoušek každých 6 měsíců a každých 12 měsíců musí být provedena periodická revize systému.